عليرضا صديقي


كارشناس ارشد
 e-Business

مشاور تجارت الكترونيك و
عارضه يابي تبلیغات،

مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالي

 

Telegram: @AlirezaSeddighi
AlirezA Seddighi
 

Copyright: 1999 - 2017, Alireza Seddighi