عليرضا صديقي
كارشناس ارشد
 e-Business

مشاور تجارت الكترونيك و
عارضه يابي تبلیغات،

مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالي

AlirezA.Seddighi
Viber

Copyright: 1999 - 2015, Alireza Seddighi